Terms of use

Regulamin sklepu internetowego www.stockmarket.com.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez www.stockmarket.com.pl towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem www.stockmarket.com.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. www.stockmarket.com.pl internetowy www.stockmarket.com.pl, działający pod adresem www.stockmarket.com.pl, prowadzony jest przez EUROSTOCK MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok 27 (00-116 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000775187, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, NIP 5252782743, REGON 382745830. Kontakt ze www.stockmarket.com.pl, jest możliwy za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej: sklep@stockmarket.com.pl;
 • telefonicznie: (+48) 450.08.48.48
 • pisemnie na adres: EUROSTOCK MEDIA sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 32 lok. 27, 00-116 Warszawa.
www.stockmarket.com.pl podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.stockmarket.com.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK

www.stockmarket.com.pl prowadzony przez spółkę EUROSTOCK MEDIA sp. z.o.o. – www.stockmarket.com.pl internetowy Warszawa, przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok 27 (00-116 Warszawa) działający pod adresem: www.stockmarket.com.pl/sklep (dalej łącznie jako strona: “www.stockmarket.com.pl”), przy użyciu którego spółka EUROSTOCK MEDIA sp. z.o.o.. sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia czas, w jakim www.stockmarket.com.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w www.stockmarket.com.pl i posiadająca Konto Klienta;
 • Konsument Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konsultant osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, mailowo lub pisemnie;
 • Konto Klienta (Moje Konto) baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności www.stockmarket.com.pl, dane dotyczące wpłat;
 • Przelew tradycyjny  płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 • Przelew elektroniczny płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 • Płatność kartą kredytową płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 • Płatność przy odbiorze (odbiór osobisty w siedzibie redakcji) płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia.
 • Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Terms of use niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin www.stockmarket.com.pl).
 • Order oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze www.stockmarket.com.plem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów;
 • Umowa sprzedaży lub Umowa umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy www.stockmarket.com.plem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności www.stockmarket.com.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. www.stockmarket.com.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach www.stockmarket.com.pl zamieszcza na stronie www.stockmarket.com.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę www.stockmarket.com.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych.
 3. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS X;
 4. Procesor: 1 GHz;
 5. RAM: 1 GB pamięci RAM;
 6. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
 7. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
 8.  Sterowanie: klawiatura, mysz;
 9. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
 10. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 11. Do dokonywania zakupów w www.stockmarket.com.plie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 12. www.stockmarket.com.pl nie prowadzi w ramach www.stockmarket.com.pl sprzedaży hurtowej. www.stockmarket.com.pl uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
 13. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.stockmarket.com.pl jest nieodpłatne.
 14. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować www.stockmarket.com.pl o woli jego usunięcia.
 15. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do www.stockmarket.com.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z www.stockmarket.com.pl, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez www.stockmarket.com.pl potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, www.stockmarket.com.plniezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - (nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży). W terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia www.stockmarket.com.pl prześle na adres email podany przez Klienta:
 16. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez www.stockmarket.com.pl potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez www.stockmarket.com.pl oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży za zawartą;
 17. potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
 18. Zawierając Umowę sprzedaży ze www.stockmarket.com.pl i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez www.stockmarket.com.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 19. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa www.stockmarket.com.pl do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej www.stockmarket.com.pl przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 20. www.stockmarket.com.pl wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. www.stockmarket.com.pl wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 21. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, po zawarciu Umowy sprzedaży, www.stockmarket.com.pl niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 22. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, www.stockmarket.com.pl dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.
 23. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części www.stockmarket.com.pl dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII.  Zwrot należności Klientom
 24. W przypadku braku zapłaty za produkt lub usługę objęte zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), o czym mowa w ust. 7 powyżej, www.stockmarket.com.pl anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 25. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII.  Zwrot należności Klientom.
 26. Przyjmowanie zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie www.stockmarket.com.pl lub u jego dostawców.
 27. www.stockmarket.com.pl zastrzega, że realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia tego z Redakcją magazynu zasad i warunków dostawy.
 28. Adres email podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez www.stockmarket.com.pl na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem www.stockmarket.com.pl

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany w Redakcji lub może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia można sprawdzić kontaktując się z Redakcją telefonicznie na nr tel. (+48) 450.08.48.48 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@stockmarket.com.pl

III. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie www.stockmarket.com.pl:
 2. podawane są w złotych polskich,
 3. zawierają podatek VAT,
 4. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 5. zawierają koszty dostawy jedynie dla przesyłek krajowych.
 6. dotyczą jednej sztuki produktu bądź usługi.
 7. www.stockmarket.com.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Promocje w www.stockmarket.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze www.stockmarket.com.pl do wysłania go Pocztą Polską - uwzględniane są tylko Dni Robocze.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
 2. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez www.stockmarket.com.pl - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez www.stockmarket.com.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy www.stockmarket.com.pl.
 3. Dostawa towaru odbywa się w za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski. W przypadku zamówień dokonywanych z zagranicy, koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie Klienta z Redakcją www.stockmarket.com.pl.
 4. Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie www.stockmarket.com.pl PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez www.stockmarket.com.pl celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez www.stockmarket.com.pl realizacji płatności przez PayU.

VI. REKLAMACJE

 1. www.stockmarket.com.pl zobowiązany jest do przesłania drukowanego magazynu produktu bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje uprawnienie do otrzymania właściwej kopii drukowanego magazynu po ówczesnym przesłaniu na koszt Konsumenta wadliwej kopii czasopisma. Po uznaniu zgłoszonej reklamacji www.stockmarket.com.pl zobowiązuje się przesłać właściwy i nieuszkodzony egzemplarz magazynu na własny koszt.
 3. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien poinformować o tym drogą elektroniczna na adres sklep@stockmarket.com.pl, a następnie odesłać produkt wraz z wydrukowaną kopią wysłanego e-maila opis przyczyny reklamacji do www.stockmarket.com.pl. Odesłanie towaru do www.stockmarket.com.pl można dokonać dowolnie wybraną metodą przez Konsumenta z koniecznie wybraną opcją potwierdzenia nadania niniejszej przesyłki.
 4. www.stockmarket.com.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wspomnianym w p.3 opisem reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących www.stockmarket.com.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz www.stockmarket.com.pl, zwrot ten następuje w następujących terminach:
 2. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez www.stockmarket.com.pl;
 3. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VI punkt 7 Regulaminu;
 4. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze osobistym, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego przez Klienta w wysłanym e-mailu na adres: sklep@strockmarket.com.pl , w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego lub w gotówce podczas wizyty w siedzibie Redakcji magazynu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt VI Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez www.stockmarket.com.pl inny niż najtańszy oferowany przez www.stockmarket.com.pl sposób dostarczenia, www.stockmarket.com.pl zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez www.stockmarket.com.pl (w tym przypadku Pocztą Polską).
 7. www.stockmarket.com.plnie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez www.stockmarket.com.plw momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie www.stockmarket.com.pl w  Koncie Klienta, w  szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze www.stockmarket.com.pl (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez www.stockmarket.com.pl, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest EUROSTOCK MEDIA sp. z.o.o. ul. Świętokrzyska 32 lok. 27, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000775187, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, NIP 5252782743, REGON 382745830.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: EUROSTOCK MEDIA sp. z.o.o. ul. Świętokrzyska 32 lok. 27, 00-116 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@stockmarket.com.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i są jego danymi.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, także w celu i sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).

IX. NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez www.stockmarket.com.pl w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych wydaniach periodyku, promocjach i usługach dostępnych w www.stockmarket.com.pl
 2. Newsletter będzie wysyłany na podany dobrowolnie przez Klienta adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w www.stockmarket.com.pl lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za wysyłając e-mail z prośbą o uśnięcie adresu Klienta na: info@stockmarket.com.pl.
 4. Klient posiadający Konto Klienta, o ile www.stockmarket.com.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści w www.stockmarket.com.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności www.stockmarket.com.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do www.stockmarket.com.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w www.stockmarket.com.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela www.stockmarket.com.pl niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności www.stockmarket.com.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w www.stockmarket.com.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od www.stockmarket.com.pl jakiekolwiek wynagrodzenie. www.stockmarket.com.pl zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona www.stockmarket.com.pl licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze www.stockmarket.com.pl.
 5. www.stockmarket.com.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z www.stockmarket.com.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, www.stockmarket.com.pl powiadomi Klienta na adres: e-mail Klienta.
 6. www.stockmarket.com.pl zastrzega, że podstawową funkcjonalności stockmarket.com.pl jest sprzedaż kolejnych drukowanych wydań magazynu, a nie przechowywanie czy udostępnianie Treści swoich Klientów, w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że www.stockmarket.com.pl może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w www.stockmarket.com.pl.
 7. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, www.stockmarket.com.pl, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w www.stockmarket.com.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a EUROSTOCK MEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 27.
 2. www.stockmarket.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. www.stockmarket.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. www.stockmarket.com.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.stockmarket.com.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta www.stockmarket.com.pl to: cookies sesji działają tylko podczas przeglądania strony www.stockmarket.com.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, cookies trwałe pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.stockmarket.com.pl, cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony www.stockmarket.com.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi www.stockmarket.com.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a www.stockmarket.com.pl zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 10. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.stockmarket.com.pl, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności www.stockmarket.com.pl,
 • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez www.stockmarket.com.pl,
 • poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
 • zmiana danych www.stockmarket.com.pl, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 • potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
 • konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez www.stockmarket.com.pl. www.stockmarket.com.pl zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w www.stockmarket.com.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres email Klienta.